Dobré rady!


Ako neupútať záujem zlodejov o váš byt počas vašej dovolenky?
 
Leto je obdobím častejších návštev, cestovania a dovoleniek ale aj živnou pôdou pre podomových zlodejov. Láka ich hlavne finančná hotovosť, elektronika, čierna technika, šperky, cenné zbierky, cenný spotrebný tovar.
 

Skôr, ako odídete na dovolenku:

- nezaťahujte okná bytu roletami - dávate tým na vedomie, že nie ste doma,

- požiadajte príbuzných, dôveryhodných známych alebo susedov, aby vám počas Vašej dovolenky pravidelne vyberali poštovú schránku a občas skontrolovali neporušenosť bytu,

- zabezpečte si pred dovolenkou certifikované bezpečnostné dvere, odolné proti vlámaniu,

- ak pred dovolenkou zveríte niekomu kľúče od svojho bytu, dôkladne zvážte, či je to osoba spoľahlivá a dôveryhodná,

- nikdy nenechávajte kľúče na „dohovorených" miestach ( pod rohožkou, v kvetináči,...),sú to prvé miesta, kde zlodeji hľadajú, nie je vylúčené, že vaše zvyky pozorujú z diaľky už dlhší čas.

Najčastejšie sa zlodeji vlámu do bytu cez vchodové dvere, preto najúčinnejšou ochranou vášho bytu pred vlámaním sú certifikované bezpečnostné protipožiarne dvere.
 

Sú vaše bezpečnostné dvere odolné voči vlámaniu?
 
Pri výbere a kúpe bezpečnostných dverí by sme mali byť veľmi pozorní a nenechať sa zlákať len výhodnou cenou. Kupujeme výrobok, ktorý nás má zabezpečiť najmä proti vlámaniu. POZOR označenie výrobku ako bezpečnostné dvere nemusí znamenať, že dvere sú v skutočnosti odolné proti vlámaniu, táto ich vlastnosť podlieha skúšaniu a testovaniu v akreditovaných skúšobniach.

Ako zistiť, či bezpečnostné dvere sú odolné proti vlámaniu? Žiadajte si predloženie certifikátu zhody vydaného autorizovanou osobou (t.j. oprávnenou skúšobňou). Certifikát musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: označenie certifikačného orgánu, evidenčné číslo certifikátu, označenie výrobcu, názov výrobku a jeho stručnú charakteristiku, uvedenie bezpečnostnej triedy podľa normy ENV 1627, pečiatka a podpis certifikačného orgánu, platnosť vydania a platnosť dokumentu. Seriózny predajca Vám ho poskytne v slovenskom, resp. českom jazyku, pokiaľ testovanie prebehlo v zahraničí, poskytne Vám ho v danom jazyku s overeným prekladom. Neuspokojte sa s predložením certifikátu v jazyku, ktorému nerozumiete.

Nenechajte sa nachytať na iné „osvedčenia" či cudzojazyčné „doklady". Pri bezpečnostných dverách, ktoré boli skúšané podľa tejto platnej európskej normy ENV 1627 si môžete byť istí, že dvere boli skúšané profesionálnymi skúšobnými komisármi, ktorí vopred poznali ich skladbu a možné „slabé miesta", miesta najčastejšie napádané vlamačmi. Práve tieto miesta boli testované a preverované na rôzne statické a dynamické zaťaženie a tiež na pokusy o ručné vlámanie.

Certifikované bezpečnostné protipožiarne dvere FORNOX sú odolné voči vlámaniu, pretože prešli náročným procesom skúšania a certifikácie.
 

  Podľa čoho vyberať a porovnávať bezpečnostné dvere proti vlámaniu?
 
Vždy podľa bezpečnostnej triedy podloženej platným certifikátom podľa normy ENV 1627. Do bezpečnostnej triedy sú dvere zaradené na základe skúšok. Čím vyššia bezpečnostná trieda,    tým sú dvere odolnejšie proti vlámaniu a na ich prekonanie je potrebné zložitejšie náradie, dlhší čas a vyššiu skúsenosť  páchateľa.


Pri bezpečnostných dverách nie je rozhodujúci počet istiacich bodov alebo typ použitého zámku. Dôležitá je ich dômyselná konštrukcia ako celku a ako celok sa dvere vrátane zárubne testujú a posudzujú akreditovanými skúšobňami. Dôležité je aj ich vybavenie kompatibilným dverným príslušenstvom ako je kovanie a vložka. Tieto tiež musia byť skúšané a zaradené do bezpečnostnej triedy. Ich trieda musí byť rovnaká alebo vyššia ako je bezpečnostná trieda vybraných dverí.

 
Nenechajte sa zlákať len nízkou cenou veľmi dôležité je aj to čo nevidíte, ako napríklad ich vnútorné oceľové výstuhy a vnútorná výplň, ktorá musí mať normou zadefinované tepelnoizolačné, protihlukové a požiarne hodnoty. Toto už vyplýva zo stavebného zákona. Dôležitá je aj kvalitne vykonaná montáž a spoľahlivá pomoc v núdzi vo forme NON STOP SERVISU.
Odporúčame Vám min. 3. bezpečnostnú triedu.

Certifikované bezpečnostné protipožiarne dvere FORNOX sú odolné voči vlámaniu, pretože prešli náročným procesom skúšania a certifikácie.
 

Ako zistíte, či sú bezpečnostné dvere vhodné na osadenie a používanie?
 
Požiadajte predajcu o predloženie certifikátu zhody vydaného autorizovanou osobou (t.j. oprávnenou skúšobňou) alebo vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody. Povinnosť mať takýto certifikát alebo vyhlásenie o zhode ukladá každému výrobcovi alebo dovozcovi zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Len ak vám predajca predloží certifikát s vyššie overenými vlastnosťami, môžete si byť istí, že výrobok je skutočne vhodný na osadenie v stavbe, spĺňa zákonom predpísané vlastnosti a jeho používaním by nemalo vzniknúť žiadne ohrozenie vášho zdravia ani majetku.

Zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa zakotvuje, že na trh je možno uviesť, ponúkať alebo predávať len bezpečné výrobky, vrátane stavebných prvkov v súlade s vyššie uvedeným stavebným zákonom. Dvere FORNOX májú takýto platný certifikát zhody v slovenskom jazyku. Seriózny predajca poskytuje vyššie spomínaný certifikát zhody v slovenskom, resp. českom jazyku alebo ak testovanie prebehlo v zahraničí, v pôvodnom jazyku s overeným prekladom. Neuspokojte sa s predložením certifikátu v jazyku, ktorému nerozumiete. Len tak si môžete byť istí, že zloženie výrobku je preverené, zodpovedá požiadavkám noriem a nie je nebezpečné pre spotrebiteľa z hľadiska svojho zloženia a prevádzky.
 

Ako zistíte, či bezpečnostné dvere do bytu sú aj protipožiarne?
 
V bytových domoch najčastejšie vznikajú požiare v kuchyni, na chodbách, alebo tiež v pivnici, vo výťahu, na schodisku a často pri nich dochádza k smrteľným poraneniam. Práve preto by mali mať vstupné bezpečnostné dvere do bytu aj protipožiarny charakter.

Môžu ochrániť životy a majetok pred ohňom a dymom z jednej alebo druhej strany. Pri kúpe si treba vyžiadať certifikát preukázania zhody stavebného výrobku. Ten v prípade, že sa jedná o dvere s požiarnou odolnosťou, obsahuje hodnoty vyjadrujúce požiarnu odolnosť. Napríklad 30 minútová požiarna odolnosť bude vyjadrená ako: EI2 30-CO D3, EW 30 CO D3. Táto vlastnosť dverí musí byť uvedená aj na výrobnom štítku dverí, ktorý musí byť pevne uchytený na výrobku. Väčšinou sa nachádza na bočnej, pántovej strane dverí. Výhodou dverí FORNOX je, že ak majú požiarnu odolnosť, majú ju už v cene dverí, bez príplatku.
 

Ako si preveríme spoľahlivosť firmy, ktorá nám bude dvere montovať?
 
Výberom bezpečnostných dverí zverujete vybranej firme do rúk svoju bezpečnosť, aj bezpečnosť svojej rodiny. Dobrý pozor si preto treba dávať na výber firmy, ktorá vám bude bezpečnostné dvere dodávať a montovať.

Na Slovensku sa ale objavuje čoraz viac firiem, ktoré lákajú občanov na podozrivo nízke ceny dverí a ich montáže. Tieto firmy a ich produkty však často nespĺňajú ani zákonom stanovené požiadavky.

Všetky firmy, ktoré predávajú a montujú dvere s mechanickým zámkom s 3-oj a viac bodovým uzamykacím mechanizmom musia mať zo zákona „Licenciu na prevádzkovanie technickej služby", ktorú vydáva príslušné Krajské riaditeľstvo Policajného zboru. GOLEM Uzamykacie systémy je držiteľom tejto licencie, ktorá okrem iného garantuje občanovi, že zamestnanci firmy sú bezúhonní a spoľahliví. Licenciu treba žiadať vopred, v tejto veci sa obracajte na spoľahlivú a overenú firmu.
 


Čo ak stratíme kľúče od bezpečnostných dverí alebo ak sa vymkneme?
 
Pri výbere tých správnych bezpečnostných dverí si nezabudnite už pri kúpe dverí overiť, akým spôsobom a v akom rozsahu poskytuje firma k predaným dverám popredajné služby.

Strata kľúčov alebo zabuchnutie dverí sa stáva pomerne často. Spoločnosť GOLEM Uzamykacie systémy má NON STOP SERVIS 0905 463 072 a pomôže zákazníkovi aj v noci v situácii keď sa vymkne alebo sa mu zabuchnú bezpečnostné dvere.
 


Tucet dobrých rád pri nákupe dverí.
 
Ak uvažujete o kúpe bezpečnostných dverí, určite Vám pomôže tucet dobrých rád. Užitočné sú ešte pred návštevou akejkoľvek predajne bezpečnostných dverí. Pomôžu Vám ujasniť si o aké dvere máte záujem, relevantne porovnať konkurenčné ponuky a správne sa rozhodnúť o zabezpečení Vášho domova.

   1.   Dvere nikdy nekupujte ako poslednú vec do nového alebo rekonštruovaného bytu. Naopak, najlepšie je začať dverami.

   2.   Najdôležitejšími parametrami pri rozhodovaní by mali byť vždy kvalita a funkčnosť dverí, nie len zaujímavý dizajn či nízka      cena. Spýtajte sa na technické, bezpečnostné a úžitkové vlastnosti dverí.

   3.   Rozdiely v cenách znamenajú aj rozdiely funkčné. Opýtajte sa na odlišné bezpečnostné triedy jednotlivých dverí a nechajte si vysvetliť ich špecifické vlastnosti. O úrovni bezpečnostných dverí hovorí najmä parameter bezpečnostná trieda.

   4.   Samotný počet uzamykacích bodov nemusí byť rozhodujúci. Nechajte si dôkladne vysvetliť rozdiel medzi aktívnymi a pasívnymi čapmi, ich význam a spôsob akým zapadajú do zárubne.

   5.   Poraďte sa o potrebe výmeny Vašej zárubne. Ak pôvodná zárubňa nespĺňa potrebné parametre ani po jej prípadnom spevnení, potom nie je vhodná na kvalitnú inštaláciu bezpečnostných dverí a je potrebné ju vymeniť.

   6.   Zámok a zámková vložka sú dve odlišné súčasti dverí. Nechajte si vysvetliť ich funkcie a rozdielny vplyv na celkovú funkčnosť a bezpečnosť dverí.

   7.   Dôležité je aj to čo nevidíte. Nechajte si vysvetliť aká je výplň jednotlivých dverí a aké funkcie plní (protipožiarne zabezpečenie, odhlučnenie, zateplenie). Protipožiarna vlastnosť dverí by mala byť už dnes samozrejmosťou, pri novostavbách sa automaticky vyžaduje.

   8.   Drahšie dvere môžu viesť k úsporám. Zistite si, či Vaša poisťovňa poskytuje zľavy na poistnom pri inštalácii bezpečnostných dverí a aké parametre musia také dvere spĺňať.

   9.   Nielen doba záruky je dôležitá. Overte si ako dĺžku záručnej doby, tak aj jej rozsah, na čo všetko sa vzťahuje a kde ju je možné v prípade potreby uplatniť.

 10.   Pri výbere príslušenstva myslite na to kto a ako často bude dvere otvárať. Nechajte si poradiť akú bezpečnostnú vložku a koľko kľúčov zvoliť.

 11.   Mať istotu je dôležité. Nechajte si vopred ukázať všetky certifikáty pre Vami zvolený typ dverí. Overte si, že sú platné a deklarujú všetky technické a bezpečnostné vlastnosti, pre ktoré dvere kupujete.

 12.   Dôležitá je spoľahlivá pomoc v núdzi. Overte si akým spôsobom a v akom rozsahu funguje havarijný, záručný servis Vášho predajcu a ako je zaistený pozáručný servis.